Råkoll

Entreprenadbesiktning

Noggrann entreprenad-besiktning

Vi kontrollerar att entreprenaden är utförd enligt entreprenadkontrakt och aktuella svenska byggregler.

råkoll

Grundliga och noggranna kontroller

Som byggherre är det av största vikt att säkerställa slutkvaliteten på genomförda uppdrag. Råkoll undersöker kontraktsenligheten i entreprenaden på objektiva grunder före, under eller efter att entreprenaden är färdig. Våra besiktningsmän har ett stort ansvar som vi tar på största allvar.

Erfarna och välutbildade

Råkoll är godkända av NOVO och alla våra besiktningsmän är välutbildade och har lång erfarenhet. Vi har full ansvarsförsäkring och är stolta över att vara en av Skånes mest anlitade besiktningsföretag.


RÅKOLL

Entreprenadbesiktning BRF

Som bostadsrättsförening beställer ni renoveringar, reparationer, ombyggnationer, etc. Vi hjälper er att kontrollera det ni beställt. Vi besiktigar att arbetet har blivit gjort på ett korrekt sätt, med rätt kvalitet enligt gällande branschregler och lagar.

Vi skapar ett protokoll som tydligt visar vad entreprenören behöver åtgärda innan entreprenaden kan anses vara klar och slutbesiktigad. Vi hjälper er att känna er trygga i att ni verkligen får det ni betalt för. Kontakta oss så hjälper vi er med en offert.

Typer av entreprenadbesiktning

Vi hjälper våra kunder med flera olika typer av Entreprenadbesiktningar.

Under entreprenadtiden utförs en förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet.

När entreprenaden är färdig görs en slutbesiktning för att verifiera att inget är missat eller att det finns fel.

Efterbesiktning kan genomföras för att konstatera om fel som noterats vid slutbesiktning har åtgärdats.

Besiktning som görs om det finns en garanti. Denna besiktning skall ske inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det arbetena avslutats.

En typ av förbesiktning för att fastställa den aktuella statusen. Det ligger i bådas intresse att göra detta klart en gång för alla, så att inga missförstånd föreligger.

Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som framträtt efter slutbesiktning eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen.

Frågor och svar

Entreprenadbesiktning är en kontroll som görs för att se om beställaren har fått den produkt som har avtalats.

När det gäller entreprenadbesiktning är det viktigt att man följer de regler som finns och utför en noggrann besiktning utifrån parternas avtal. För att kunna utföra en grundlig entreprenadbesiktning är det av stor vikt att besiktningsmannen får alla handlingar, som rör uppdraget, i god tid.
Detta görs dels för att besiktningsmannen ska hinna sätta sig väl in i handlingarna och för att kunna utföra en entreprenadbesiktning påläst på materialet. Det är upp till besiktningsmannen att godkänna entreprenaden. Om besiktningsmannen anser att det finns för många, viktiga fel har han rätt att förklara entreprenaden som icke godkänd.