Areamätning – därför är det viktigt att ha koll på boytan

Monday, March 28, 2022

Beräkning av yta och volym av byggnader kallas för areamätning. Genom att mäta dessa själv med tumstock kan man få uppskattade värden på dessa parametrar, men för att få en korrekt och grundlig bild av en byggnads mått är en professionell areamätning nödvändig. Professionella besiktare ska vara utbildade och certifierade av Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SRB), vilka utför mätningen enligt Svenska Institutet för Standarder (SIS). Areamätning är relevant för såväl privatpersoner som BRF:er, fastighetsbolag och mäklare.

Så går en areamätning går till

Besiktaren efterfrågar vanligtvis tidigare ritningar eller annan befintlig information om bostaden eller lokalen innan besöket. Detta för att få en uppfattning om objektet och för att kunna göra en jämförelse mellan den tidigare och den nya fastställda arean. Mätningen i sig utförs med hjälp av laser och ett CAD-program (Computer-Aided Design) vilket är ett datorsystem som tillåter analys och skapande av en design. Användande av ett CAD-program gör att en extremt noggrann mätning kan utföras. Mätningsprocessen tar normalt mellan 30 minuter och två timmar beroende på ytans storlek. Notera att inga förberedelser krävs från beställarens sida vad gäller exempelvis inredning – inga möbler behöver flyttas för att areamätningen ska kunna utföras.

Efter att mätningen är avklarad utför besiktaren nödvändiga beräkningar i CAD-programmet och återkommer med ett protokoll som fastställer areamätningens resultat, att denna har utförts i enlighet med gällande svensk standard samt eventuellt en ritning.

Därför är areamätningar viktiga

Det är av stor betydelse att uppge korrekt area av fastigheter vid överlåtande. Trots att en bostad eller lokal kan ha en tidigare areaberäkning kan denna vara inkorrekt av flera anledningar. Om till exempel en ombyggnad eller tillbyggnad har utförts kommer den tidigare mätningen att vara felaktig. En befintlig mätning kan också vara felaktig på grund av att den svenska standarden och regelverket har uppdaterats sedan mätningen gjordes. En befintlig mätning som bygger på en ritning, snarare än en mätning på plats, är också sannolikt felaktig.

  • Privatpersoner och mäklare. Vid försäljning av fastigheter är det viktigt för såväl köparen och säljaren som mäklaren att ha korrekta uppgifter om arean. Säljaren är personligt ansvarig för att uppge korrekta areauppgifter för boarean. För privatpersoner är det också mycket relevant att kunna redovisa en areamätning när det gäller fastighetstaxering.

  • Fastighetsbolag och hyresgäster. För både fastighetsbolag och hyresgäster är det relevant att ha vetskap om fastighetens faktiska area eftersom det underlättar upprättande av hyresavtal och i förståelsen huruvida hyressättningen är rimlig.

  • Bostadsrättsföreningar. Att som bostadsrättförening få en fullständig bild för den faktiska ytan bostadsrättsägare disponerar är viktigt eftersom det kan påverka avgifterna som tas ut. Det har också betydelse vid försäljning av en bostadsrätt.  

Nya generösa regler för areamätningar

De mätregler som används idag har sitt ursprung i regler som började gälla 1978. Sedan 2020 finns en reviderad upplaga av standarden som gäller för areamätningar, nämligen SS 21054:2020, Area och volym för byggnader – Terminologi och mätning. På grund av detta finns ett stort antal mätningar som inte längre är aktuella.

Den uppdaterade versionen omfattar termer, definitioner, avrundningar och detaljerar mätning av exempelvis vikväggar, pelare, takkupor och glaspartier. Den nya standarden innehåller till exempel också förtydliganden om altaner. De reviderade reglerna är mer generösa på flera sätt, exempelvis genom att gränsen för mätbara utrymmen bakom horisontella öppningars bredd har utökats, från 60 till 50 centimeter.
Detta innebär att fler ytor enligt den nya standarden anses räknas som mätbara. Denna typ av uppdateringar av standarden gör att husägare kan vinna på att göra om mätningen, särskilt om man planerar att sälja fastigheten eftersom en korrekt mätning kan göra skillnad på priset.

Därför bör man anlita en professionell areamätare

På grund av att standarden för area och volym för byggnader innehåller en mängd olika regler och definitioner är det mycket svårt att som privatperson, utan ingående kunskap om hur denna standard ska tolkas, utföra en korrekt areamätning. Till exempel innehåller standarden särskilda definitioner på boarea respektive biarea, standarden uppger en särskild mätmetod när det gäller utrymme vid trappor, och det är enligt standarden skillnad på yta och area. En av SIS certifierad besiktare är mycket kunnig vad gäller tolkning av standarden och har tillgång till avancerade hjälpmedel, som lasermätare och CAD-program, för att utföra en areamätning som upprätthåller standarden. Vidare är det mätbevis eller protokoll som en professionellt utförd areamätning medför ett juridiskt dokument som kan användas för att lösa tvister vad gäller tolkning av area. Den vanligaste orsaken till tvister om arean är att säljaren använt sig av ett gammalt, utgånget intyg.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig