Få koll på inomhusklimatet genom ventilationsbesiktning!

Tuesday, August 9, 2022

Att ens hem är i bra skick är viktigt för alla husägare, men god kvalitet säkerställs inte bara genom kontroll av konstruktion och andra fysiska egenskaper. Något som ofta glöms bort är att undersöka ventilationen och inomhusluften. Frisk luft är viktigt för hälsan, och därför behöver luften i bostaden hela tiden bytas ut. Ventilationen säkerställer också att byggnaden kan stå emot fuktskador och att luften inte ska spridas från de rum där mer oren luft produceras (kök och badrum), till de rum som har bättre luftkvalitet (sovrum och vardagsrum).

Hur vet man att ventilationen är bra?

Att veta säkert att luften i bostaden är bra kan vara svårt. Ibland behöver man ta hjälp av en sakkunnig besiktningsman som kan utföra en ventilationskontroll, också kallad OVK. En sådan kontroll behöver genomföras vid nybyggen, men i många fall behöver man även utföra uppföljande ventilationskontroller. Det finns också vissa saker man kan göra själv för att garantera god ventilation i sitt hem. Man bör först och främst kontrollera att tilluftsventiler inte blivit borttagna eller övertäckta med tapet av tidigare ägare. Om det saknas ventiler i vissa rum kan man behöva installera nya. Det är också vanligt att ventilerna behöver rengöras om de exempelvis blivit tilltäppta av damm eller smuts. Om man kontrollerat dessa faktorer men fortfarande erfar att luften i hemmet är dålig kan man behöva ta hjälp externt.

Hälsoproblem kopplade till bristfällig ventilation

Trots att frisk luft är av största vikt för god hälsa är det lätt att man prioriterar mer synliga problem. För att förstå varför god ventilation är så viktigt behöver man ha koll på vilka hälsoproblem som kan uppstå då luftkvalitén är bristfällig. Problem med allergier och astma är något som kan förvärras av dålig ventilation. Detta eftersom mögel och partiklar inte rensas bort ordentligt. Mögel i hemmet kan också ge upphov till snuva eller hosta. Det är också vanligt att man blir trött eller får huvudvärk när syrenivån blir för låg. Det är extra viktigt att man har god luftkvalitet i sovrummet eftersom man spenderar hela nätterna här. Sovrummet glöms dock lätt bort och därför kan man behöva vädra extra inför natten.

Detta säkerställs med god ventilation

För att slippa hälsoproblem och få ett bättre inomhusklimat är god ventilation av största vikt. Samtidigt bör ventilationen inte ge upphov till värmeförlust och höga elräkningar. Man ska alltså helst ha ett ventilationssystem som fungerar utan att man själv hela tiden måste öppna fönstren och vädra. För att förstå vad ventilationen bidrar med kan titta på de fördelar som finns med god ventilation.

Ökad syrehalt i hemmet

Man tillbringar största delen av sin tid inomhus, och i takt med ökat hemarbete ställs högre krav på inomhuskvalitén. En ventilation som fungerar som den ska ser till att syre- och koldioxidhalterna i hemmet ligger på en bra nivå. Detta gör att man kan hålla koncentrationen uppe och prestera bättre under dagen.

Bortförande av förorenad luft

En god ventilation ser till att förorenad luft i hemmet förs bort på ett korrekt sätt. Förorenad luft finns oftast i kök och badrum och ska föras ut för att inte skapa dålig lukt eller fuktproblem i hemmet. Om ventilationen fungerar som den ska så förs luften ut från dessa rum utan att passera i de rum som har bättre luftkvalitet.

Avlägsnar hälsofarliga utsläpp (exempelvis från byggnadsmaterial)

När man bygger hus behöver man använda sig av en mängd olika byggmaterial. Dessa är ofta miljöfarliga och kan även vara skadliga för hälsan. Därför bör den som bor i hemmet kunna känna sig säker på att de skadliga partiklar som finns i byggnadsmaterialet inte förorenar inomhusluften. Ett välfungerande ventilationssystem ser till att dessa ämnen ventileras bort och inte påverkar hälsan negativt.

Håller radonhalten i schack

En annan viktig uppgift för ventilationssystemet är att föra bort skadliga radonhalter och hålla dessa på en nivå som inte påverkar hälsan. Om man misstänker att man har höga halter av radon i hemmet kan det faktiskt vara ventilationen som är grundproblemet. Innan man gör en radonmätning behöver man därför utföra en ventilationskontroll. Ibland kan radonproblem lösas genom att man installerar ett mekaniskt ventilationssystem såsom ett frånlufts- eller från- och tilluftssystem.

Husägaren ansvarar för ventilationen

Det är den som äger huset som ansvarar för att ventilationen fungerar som den ska. Därför bör man regelbundet utföra kontroller av sin ventilation genom att själv granska sina till- och frånluftsventiler. Om man misstänker något fel som man inte vet hur man bör åtgärda är den dags att ta hjälp av en erfaren besiktningsfirma. På detta sätt slipper man framtida hälsobekymmer eller att större renovationer av ventilationssystemet behöver utföras.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig