Så vet du att det är dags för en omdränering!

Saturday, September 25, 2021

Dränering av huset är en insats som man sällan behöver ägna för mycket eftertanke, men när det väl är dags vill man vara ute i god tid. Allra helst bör omdräneringen ske i förebyggande syfte, innan eventuella problem med fuktskador och mögel har fått möjlighet att spridas. I följande artikel får du möjlighet att läsa mer om vad dränering är och när det kan vara dags att sätta in åtgärder för omdränering!


Till att börja med – vad är dränering?

Dränering handlar kort och gott om att leda bort oönskat ytvatten och grundvatten från huset, och detta görs främst genom att man gräver upp marken och skapar diken runt huset. Genom att dränera huset förhindrar man att fukt tränger in i byggnaden, vilket på sikt kan åsamka förödande konsekvenser i form av mögel och vattenskador. Med undantag för de fuktskador som kan kopplas till våtrum beror de allra flesta skador relaterade till fukt på att det saknas fungerande dräneringslösningar.


En dränering håller inte för alltid och kan därför behöva uppdateras med jämna mellanrum, trots att inga renoveringar eller större förändringar genomförts på huset eller tomten. Det är inte alltid helt enkelt att veta när det är dags för en omdränering, och i de allra flesta fall uppdagas det först i samband med en synlig fuktskada. I dessa lägen kan de osynliga skadorna på huset redan vara långt gångna, och kostnaderna betydligt högre än vad själva dräneringen i sig skulle kostat. Det kan med andra ord vara till fördel att ta hjälp av en besiktningsman vid en första misstanke om överflödig fukt, för att på så sätt avgöra om det är nödvändigt med en omdränering eller om problemen har sin orsak någon annanstans.


Då är det dags att omdränera

Så, hur vet man då att det är dags att omdränera? Detta är alltså inte alltid helt enkelt att identifiera för ett otränat öga, men det finns en del tecken som man kan hålla utkik efter.


  • Lång tid sedan senaste dräneringen

Om en potentiell dränering är nödvändig kan bero på flera olika saker, och det finns därmed ingen exakt tidshorisont som går att applicera på alla boenden. Däremot brukar man i breda drag tala om att har det passerat 30 år sedan den senaste dräneringen kan det vara på sin plats att undersöka om det är dags på nytt.


  • Typ av mark

Att undersöka marken som huset står på är ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när en omdränering övervägs. Är huset placerat på en grusås eller rullstensås är marken till stor del självdränerande, och dräneringsinsatserna kan därmed minska i omfång. Befinner det sig däremot på ett fuktigare underlag, som moränjord eller dylikt, är det av större vikt att dränera mer grundligt och med kortare tidsintervall.


  • Fukt i källare, garage eller liknande platser

Överflödig fukt kan vara ett första tecken på att en omdränering behöver genomföras. Detta märks vanligtvis i utrymmen som källare, förråd och liknande platser. Ett överskott av fukt kan bland annat framträda genom flagnande färg, kläder som aldrig torkar, mögel eller, i värsta fall, fuktskador. Många av dessa problem behöver emellertid inte bero på problem med dräneringen, och att sätta in fel åtgärder kan leda till onödiga utgifter. Är du osäker på orsakerna till problemen kan det vara läge att ta hjälp av en expert.


  • Växtlighet i närheten av huset

Blomfyllda rabatter, träd och buskar i nära anslutning till huset kan vara en bidragande faktor till att dräneringen behöver underhållas oftare. Växternas rötter dras nämligen mot fukt och kan som följd tränga ner i rören som ska leda bort vatten, med stopp som möjligt resultat.


  • Ombyggnation

Omdränering är också att föredra i fall av ombyggnation eller omfattande renoveringar. Detta kan exempelvis vara i samband med uppförandet av en altan eller ombyggnad av källare.


Bra tid för dränering

Omdränering av huset är möjlig att genomföra året runt. En vanlig missuppfattning är att en dräneringsinsats inte bör verkställas under årets kallare månader på grund av att kylan gjort marken hård. Vanligtvis är detta emellertid inte ett större problem eftersom marken kring huset värmts upp av källaren. Dessutom, att arbeta i en trädgård som till viss del ligger i tjäle kan förebygga skador på växtlighet och gräsmattor från de arbetande maskinerna och när jordmassor från dikena förflyttas och läggs på hög.


Ett sista tips!

Att investera i en omdränering kan upplevas som kostsamt, även om det i många fall innebär en försäkring mot framtida problem som i längden kan bli betydligt dyrare. Glöm inte att dräneringsarbeten ingår i ROT-avdraget. Detta innebär att du kan göra en skattereduktion om det finns utrymme för detta.- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig