Undvik fuktskador genom våtrumsbesiktning

Monday, August 9, 2021

Bad- och våtrum utsätts ständigt för påfrestningar och behöver vara väl utförda för att hålla under många år. Dessa typer av rum är ständigt utsatta för fukt vilket är en enorm påfrestning för de allra flesta byggnadsmaterial. Ett slarvigt utfört arbete kan stå en bostadsägare mycket dyrt i längden och bör därför undvikas till varje pris. Det är extra viktigt att du väljer en erfaren och certifierad besiktningsfirma då du ska utföra en besiktning av denna typ av rum. På så vis kan du undvika att fel blir oupptäckta. Om du själv har lite koll på vanliga problem som kan uppstå och vad man bör tänka på då man anlitar en besiktningsfirma blir det enklare att förstå processen. Råkoll har flera bra tips för hur du som konsument ska tänka innan du utför en våtrumsbesiktning. (evt. länk till deras råd & rön-sida)

När behöver du utföra våtrumsbesiktning?

Det finns många situationer då en våtrumsbesiktning kan vara nödvändig. Om du är den som är eller blir juridiskt ansvarig för våtrummets skick är det särskilt viktigt att göra en besiktning för att undvika framtida, dyra, problem. Renovering, bostadsöverlåtelse, skada eller tvist är några situationer då det kan vara nödvändigt att ta hjälp av en erfaren besiktningsman.

Renovering

När man renoverar badrummet är det viktigt att göra en besiktning för att se till att arbetet gått rätt till. Det är vid byggnation eller renovering som skador uppkommer, och om de inte upptäcks i tid kan de orsaka stora problem i framtiden. Se dessutom till att den som utför arbetet är en certifierad våtrumsspecialist.

Bostadsöverlåtelse

Vid försäljning av en bostad genomförs nästan alltid besiktningen av köparen, men det finns många anledningar för säljaren att själv göra en väl utförd besiktning. Eftersom fel i bad- och våtrum ofta kan vara svåra att upptäcka är det särskilt viktigt att man väljer en pålitlig besiktningsman. Dolda fel som uppkommer inom två år från försäljningsdatumet är nämligen säljarens ansvar.

Skada/Skadeförebyggande

Om en skada uppkommit är det mycket viktigt att genomföra en besiktning för att förstå omfattningen och vad man kan göra för att åtgärda skadan på bästa sätt. Om man misstänker att en skada föreligger men inte upptäckt orsaken kan en besiktning vara till hjälp för att identifiera problemet. En god idé är också att genomföra en besiktning i förebyggande syfte, för att helt enkelt slippa dyra kostnader i framtiden.

Tvist

Om det uppstår en tvist och det finns två stridande parter med olika uppfattning kan en våtrumsbesiktning vara lösningen på problemet. En besiktningsman är alltid opartisk och gör efter genomförd besiktning ett tekniskt och sakkunnigt utlåtande. Vid sådana tillfällen är det mycket viktigt att ta hjälp av en erfaren och professionell besiktningsfirma eftersom det ställs stora krav på besiktningsmannens kompetens och på det utlåtande som denne skriver.

Kontrollera vattenledningarna med VVS-besiktning

Eftersom våtrum ofta har vatten- och avloppsinstallationer är det mycket viktigt att vattenledningarna kontrolleras ingående. Fuktskador uppkommer oftast då dessa inte är utförda korrekt eller helt enkelt läcker. Som lekman är det otroligt svårt att själv upptäcka dessa fel. Därför kan en besiktningsman som känner till de vanligaste felen och de vanligaste orsakerna hjälpa till. Dessutom får du information om hur du går till väga för att reparera skadan.

Kontroll av tätskikt och ytskikt

Tätskikt är den del av golv- och väggbeklädnaden som ska se till att fukt inte kan tränga igenom till konstruktionen. Därför är det mycket viktigt att tätskiktet utförs korrekt då man bygger eller renoverar badrum. Det kan vara svårt att kontrollera tätskiktet eftersom det ofta är täckt av ett ytskikt, i form av kakel eller gips. Erfarna besiktningsmän vet vad de letar efter samt de vanligaste tecknen på ett bristande tätskikt. Under våtrumsbesiktningen kontrolleras exempelvis fuktspärrar och golvlutning samt att allt är genomfört på ett korrekt sätt enligt branschregler och krav.

Råkoll följer alla branschregler

Det är mycket viktigt att den besiktningsfirma som utför våtrumsbesiktningen följer Boverkets byggregler. Detta kan ske enligt två olika tolkningar av byggreglerna, Byggkeramikerådets branschregler för våtrum (BBV) eller AB Svensk Våtrumskontroll (GKV). Något som är särskilt viktigt är att ett och samma regelverk följs, eftersom de på flera punkter ser olika ut. Man kan alltså inte välja att använda olika regler ur båda, utan bör hela tiden hålla sig till en typ av branschregler. Råkolls besiktningsmän är utbildade av BKR och utför därför alla sina besiktningar enligt BBV. Det gör att du som kund kan känna dig säker på att besiktningen utförs korrekt och enligt de krav som ställs på dig som bostadsägare.



- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig