Vad är en entreprenadbesiktning och vem behöver det?

Monday, September 28, 2020

Entreprenadbesiktning behöver du som är mån om att ditt projekt blir bra.


Under en entreprenadbesiktning så kontrollerar besiktningsmannen så att byggnaden är uppförd i enlighet med kontraktet och att bygget följer rådande svenska branschregler. Som byggherre är det av flera skäl viktigt att säkerställa att ett projekt håller god kvalité och att avtalets uppfylls. Med entreprenadbesiktning åtgärdas eventuella fel och brister i tid och ansvaret hamnar på rätt part.


Byggnadsentreprenad är ett mycket brett spektrum. Där ingår små förrådsbyggnader och stora byggprojekt som löper över flera år. En entreprenadbesiktning handlar om att bedöma hur kontraktsenlig en entreprenad är. En besiktningsman inom detta område behöver alltså gedigen kunskap inom flera områden.


En besiktningsman måste givetvis vara kunnig inom det tekniska området, men också kunna den juridiska biten och specifikt entreprenadjuridik och avtalstolkningar. En entreprenadbesiktning utförs alltså för att kontrollera så att en entreprenad uppfyller det som kontraktet anger samt följer rådande branschregler och myndigheters krav.


I grund och botten handlar det om att kontrollera så att beställaren får vad som avtalats, men det ligger även i entreprenörens intresse att göra en besiktning. Om det handlar om ett större bygge så handlar det ofta inte om en besiktningsman utan snarare en så kallad besiktningsgrupp. En sådan grupp består av sakkunniga inom de områden som måste täckas så som rör, luft, el, anläggning/mark.


Varför besiktning?

En byggherre för fastigheter som exempelvis flerfamiljshus, kontorsbyggnad eller kommersiella lokaler har självklart ett ansvar för att fastställa att bygget uppfyller branschens standard och är gjort på ett fackmässigt sätt. Det är även viktigt att se till att avtalet med beställaren är uppfyllt för att undvika senare strul. I stora projekt är det lätt hänt att saker faller mellan stolarna och därför så är en entreprenadbesiktning viktig för att säkerställa att allt är som det ska. Från både entreprenaden och beställarens perspektiv så hjälper en entreprenadbesiktning till att säkerställa att eventuella fel och brister åtgärdas i tid innan problem blir onödigt stora, samt att ansvaret hamnar på rätt part.


Bostadsrättsföreningar tjänar på besiktning

Många bostadsrättsföreningar gör omfattande byggprojekt och beställer då ofta från en entreprenad. En bostadsrätt kan i regel ha stor användning av en entreprenadbesiktning för att kontrollera så att entreprenaden hållit vad den lovat. Har ni fått vad ni beställt? Är arbetet väl utfört och gjort på korrekt sätt enligt regler och lagar? När en entreprenadbesiktning är slutförs så får ni som brf alltid ett protokoll som visar vad entreprenaden eventuellt behöver åtgärda innan projektet kan avslutas. För bostadsrättsföreningar kan detta vara en viktig trygghet när man fattar beslut och genomför stora renoveringar eller reparationer.Olika besiktningsformer

En besiktning eller kontroll kan utföras före, under eller efter att en entreprenad är färdig. Vilka typer av besiktningar som bör göras beror såklart på vad det är för typ av projekt. Vid ett stort projekt så görs ofta fortlöpande besiktningar där man gör kontinuerliga kontroller under byggtiden.


Förbesiktning

Om det finns vissa delar som kommer vara svåra att komma åt efter att bygget fortskridit så är det en bra idé att besiktiga dessa delar genom en så kallade förbesiktning.


Slutbesiktning

En mycket vanlig form av besiktning är slutbesiktning. Det är då som entreprenaden godkänns och lämnas över till beställaren. Denna besiktning görs för att verifiera att allt är som det ska, att man inte missat något och att det inte finns fel eller brister.


Efterbesiktning

Om det skulle framkomma saker som behöver åtgärdas under en slutbesiktning så görs en så kallad efterbesiktning för att kontrollera så att anmärkningarna är åtgärdade. Dessa noteringar ska åtgärdas fackmannamässigt.


Garantibesiktning

En annan typ av vanligt förekommande besiktning är garantibesiktning där man kontrollerar så att fel inte tillkommit innan garantin löper ut inom vanligtvis 2 år. Denna typ av besiktning görs enbart om det finns en garanti och normalt så sker den inom två sedan entreprenaden genomgått och godkänds vid slutbesiktning. Om det inte gjordes någon slutbesiktning så görs en eventuell garantibesiktning inom två år efter att arbetena och projektet avslutades.


Normerande besiktning

Denna typ av besiktning görs när man önskar fastställa vad den aktuella statusen är på byggprojektet. Detta görs ofta för att undvika missförstånd och för att allt ska vara klart och tydligt för samtliga parter.  


Särskild besiktning

En så kallad särskild besiktning görs om det upptäckts fel eller brister. Denna besiktning påkallas med lagstöd från 9 § i konsumenttjänstlagen. Ett sådant fel kan kanske ha kommit fram i en slutbesiktning eller påtalats av beställaren.- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig