- Har du koll på undersökningsplikten?

När du köper ett hus eller lägenhet så har du undersökningsplikt, vilket innebär att det är du som ska hitta fel och brister. Det är svårt att hitta fel såsom fukt, mögel och röta. En besiktningsman vet vad och vart man ska leta efter felen och hjälper dig göra ett tryggt köp.

Ring Oss

0722-000388

- Överlåtelsebesiktning är hälsokontroll av hus och lägenhet

Att köpa eller sälja hus/lägenhet är en av de största affärerna du gör i ditt liv. Som privatperson har man sällan kunskaperna för att genomföra överlåtelsebesiktningen själv. Det är svårt att hitta fel såsom fukt, mögel och röta. Råkolls besiktningsmän vet vad och vart man ska leta efter och hjälper dig göra en grundlig hälsokontroll av huset/lägenheten.

- Hur går en besiktning till?

Exakt hur en besiktning går till beror på huset/lägenheten och vad för typ av besiktning du vill ha.

Du delar info

Det första steget är alltid att du delar med dig så mycket som möjligt om tidigare renoveringar, skador, ritningar, etc.


Besiktning

Andra steget är en okulär kontroll, det vill säga vi undersöker alla synliga ytor såsom väggar, tak, fönster, kök, badrum, tak, källare. Vi kommer kolla på alla delar av fastigheten både invändigt och utvändigt så som garage, balkong och tomt.

Protokoll

Om vi hittar potentiella problem kommer vi ge förslag på hur vi kan undersöka mer noggrant. En besiktning är en billig försäkring mot framtida problem. Våra besiktningsmän hjälper dig förstå vart framtida fel kan uppstå och hur du kan förebygga och åtgärda.

- Du får ett protokoll

När besiktningen är klar kommer vi att leverera dig ett grundligt utfört protokoll som vi går igenom tillsammans med dig. Eventuella anmärkningar, risker och problem redovisas tydligt. Inget hus/lägenheten är perfekt och protokollet kommer hjälpa dig att förstå och prioritera.

- Du får ett protokoll

- Vi är utbildade av och medlemmar i SBR

Som SBR-medlem innebär det att vi värnar om kvalitet och ansvarskänsla i vår yrkesutövning, och är experter inom besiktningar, kontrollansvar, byggprojektledning och entreprenad. 

Våra besiktningsmän är av SBR utbildade & godkända besiktningsmän (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och vi har full ansvarsförsäkring samt toppbetyg hos Offerta.se

SBB

- Omdömen

Kristjana

Proffesionellt jobbat. De var virklega noggranna ut i genom allt och kunde förklara på ett bra sätt. Rekomendera dem på 100%.

★★★★★

Christoffer

Roger känns som en person man känt hela sitt liv! Extremt professionell, trevlig och förklarar allt i minsta detalj. Han ger bra tips och råd för hur man bör åtgärda eller förebygga problem. Topp betyg!

★★★★★

Rose-Marie

Noggrann och ger sig tid både att förklara och följa upp efteråt.★★★★★

Besiktning Hus/Lägenhet pris och kostnad

- Säljkoll Hus

Vi erbjuder två olika paket för husbesiktning innan försäljning av ditt hus. Pris / Kostnad av husbesiktningen är fasta priser.

Säljkoll

SÄLJKOLL +

9 900 kr

Okulär Säljarbesiktning av hus

KONTAKTA OSS
Säljkoll Optimal

SÄLJKOLL OPTIMAL

17 900 kr

Okulär Säljarbesiktning med doldafel-försäkring* av hus.

Doldafelförsäkring från SBR eller Nordica*

El & VA-kontroll

Fuktindikation

KONTAKTA OSS

Besiktning hus/lägenhet – pris och kostnad

- Köpkoll hus

Vi erbjuder tre olika paket av husbesiktning för dig som skall köpa hus. Pris/kostnad av husbesiktningen är med fasta priser.

Säljkoll

KÖPKOLL +

8 900 kr

Okulär Köparbesiktning med Fuktindikation

Fuktindikation

KÖPKOLL ++

10 900 kr

Okulär Köparbesiktning inkl. tekniska installationer, ventilation, avlopp och brand.

Fuktindikation

Ventilation

Avlopp

Brand

Säljkoll Optimal

KÖPKOLL OPTIMAL

12 900 kr

Okulär Köparbesiktning med Fuktindikation samt besiktning av tekniska installationer. Fuktindikation, ventilation, avlopp, inbrottsskydd, vatten, brand och el.

Fuktindikation

Ventilation

Avlopp

Inbrottsskydd

Vatten

Brand

El

- Frågor och Svar

01. Vad är ändamålet med överlåtelsebesiktning

- Det avtalade ändamålet med att genomföra en överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen är att inför en fastighetsöverlåtelse med hjälp av en byggteknisk besiktning samla och redovisa mesta möjliga väsentliga information om byggnadens fysiska skick vid besiktningstillfället. Resultatet av denna byggtekniska besiktning redovisas på så sätt att besiktningsförrättaren upprättar ett besiktningsutlåtande som sänds till den som beställt besiktningen. Med hjälp av den kunskap som förmedlas i ett besiktningsutlåtande ges redan före en fastighetsöverlåtelse ett säkrare underlag för att bedöma byggnadens verkliga skick och den förväntan en köpare kan ha på byggnaden.
- Överlåtelsebesiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt.
- Överlåtelsebesiktningen är en del av köparens undersökningsplikt. Även sådana delar av fastigheten med byggnaden som inte besiktigas ingår i köparens undersökningsplikt.

02. Vad är omfattningen av överlåtelsebesiktningen?

Vid en överlåtelsebesiktning genomför Råkoll AB en byggteknisk besiktning av byggnadens fysiska skick vid besiktningstillfället. Utgångspunkten för en överlåtelsebesiktning är byggnadens ålder, brukande och allmänna skick. Överlåtelsebesiktningen omfattar inte hela fastigheten utan endast de delar som uttryckligen anges i uppdragsbekräftelsen. En överlåtelsebesiktning i Skåne Malmö Helsingborg Lund Ystad Ängelholm Kristianstad Halmstad är en byggteknisk besiktning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Mark som inte har omedelbart förhållande till byggnaden faller utanför överlåtelsebesiktningen.

Om inte annat uttryckligen avtalats omfattar inte heller överlåtelsebesiktningen installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation samt rökgångar och eldstäder. I överlåtelsebesiktningen ingår inte miljöinventering och inte heller undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning.

Särskilt skriftligt avtal om besiktning även av undantagen del kan dock träffas. Sådan besiktning utförs då i form av fortsatt teknisk utredning. Fortsatt teknisk utredning, förslag till avhjälpande av brister, kostnadsberäkningar och värderingar i övrigt ingår inte inom ramen för en överlåtelsebesiktning i Skåne Malmö Helsingborg Lund Ystad Ängelholm Kristianstad Halmstad. För överlåtelsebesiktningen gäller de villkor som återfinns i uppdragsbekräftelsen.

03. Vad är överlåtelsebesiktningens praktiska och juridiska betydelse?

Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.

Den information som redovisas i besiktningsutlåtandet ökar köpares och säljares kunskap om byggnadens fysiska skick. Informationen i besiktningsutlåtandet får betydelse för tillämpningen av jordabalkens ansvarsregler för köpare och säljare. Förhållanden som antecknas vid den okulära besiktningen och sådana befarade fel som antecknas efter riskanalys är redovisade på ett sätt som innebär att köparen före köpet fått kunskap om förhållandena.

De fel som antecknats i besiktningsutlåtandet liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias kan en köpare inte göra gällande mot en säljare om inte säljaren lämnat garanti. Garantier och annan information om fastigheten med byggnaden som säljaren lämnar under överlåtelsebesiktningen bör också införas i köpekontraktet.

04. Hur genomförs överlåtelsebesiktningen?

Innan överlåtelsebesiktningen påbörjas skickar eller överlämnar besiktningsförrättaren en uppdragsbekräftelse till den som beställt överlåtelsebesiktningen. Av uppdragsbekräftelsen framgår överlåtelsebesiktningens omfattning. Före överlåtelsebesiktningen går besiktningsförrättaren igenom uppdragsbekräftelsen med beställaren så att några oklarheter om överlåtelsebesiktningens omfattning inte föreligger.

Överlåtelsebesiktning i Skåne Malmö Helsingborg Lund Ystad Ängelholm Kristianstad Halmstad innehåller fyra moment och avslutas med att besiktningsförrättaren redovisar resultatet i ett besiktningsutlåtande. I besiktningsutlåtandet redovisas sådan information om byggnadens fysiska skick vid besiktningstillfället som är av väsentlig betydelse för en fastighetsägare att känna till. Beställaren skall förvissa sig om att besiktningsförrättaren i besiktningsutlåtandet antecknar uppgifter som lämnas under besiktningen.

Däremot noteras inte skavanker, skador på grund av slitage och andra i sammanhanget obetydliga upplysningar. För att en överlåtelsebesiktning i Skåne Malmö Helsingborg Lund Ystad Ängelholm Kristianstad Halmstad skall kunna utföras på avtalat sätt skall beställaren se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga. Berörda utrymmen och ytor skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag. Godkänd stege skall finnas tillgänglig. Efter det att Råkoll AB överlämnat besiktningsutlåtandet skall besiktningsutlåtandet noggrant läsas igenom av beställaren.

05. Vilka handlingar gäller?

Utgångspunkten för en överlåtelsebesiktning är byggnadens ålder, brukande och allmänna skick.

Som grund för överlåtelsebesiktningen används handlingar samt upplysningar från säljaren som lämnats till besiktningsförrättaren om handlingarna är av den beskaffenheten att de kan användas. Handlingar och upplysningar som besiktningsförrättaren får del av och som används antecknas i besiktningsutlåtandet.

Tillhandahåller fastighetsägaren handlingar eller lämnar denne på annat sätt information rörande fastigheten eller byggnaden skall besiktningsförrättaren anteckna detta i besiktningsutlåtandet och låta informationen utgöra grund för besiktningen. Det åligger inte besiktningsförrättaren att särskilt kontrollera uppgifternas riktighet i annat fall än i de avseenden där de framstår som uppenbart felaktiga.

06. Vad är okulär besiktning?

I en överlåtelsebesiktning i Skåne Malmö Helsingborg Lund Ystad Ängelholm Kristianstad Halmstad ingår en okulär besiktning. En okulär besiktning innebär att besiktningsförrättaren undersöker synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån de är av byggteknisk betydelse.

Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara.

Om besiktningsförrättaren av någon anledning inte gjort en okulär besiktning av sådant utrymme eller yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet. Sådan yta eller utrymme ingår normalt i köparens undersökningsplikt även om ytan eller utrymmet inte besiktigas.

Om ytor och utrymmen som inte besiktigas får köparen söka information på annat sätt än genom överlåtelsebesiktningen t ex genom att säljaren ombeds lämna garanti eller annan specificerad information om den del som inte besiktigas.

07. Vad är en riskanalys?

Vid sidan av de fel som antecknats vid en omsorgsfullt gjord okulär överlåtelsebesiktning skall besiktningsförrättaren anteckna om det finns påtaglig risk för att byggnaden har andra väsentliga fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen.

Till grund för riskanalysen har besiktningsförrättaren att beakta den information som framkommit av handlingarna, fastighetsägarens uttalanden, den okulära besiktningen och andra jämförbara fastigheter och byggnader samt sådana förhållanden som det är viktigt för en fastighetsägare att känna till. När påtaglig risk för väsentligt fel antecknas i besiktningsutlåtandet skall besiktningsförrättaren lämna en motivering.

08. Vad är fortsatt teknisk utredning?

Besiktningsförrättaren kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende förhållande som inte kunnat klarläggas i den okulära besiktningen liksom om det finns anledning att uppmärksamma parterna på misstänkta fel i sådant som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

För påtaglig risk för väsentligt fel som anges i riskanalysen föreslår besiktningsförrättaren inte fortsatt teknisk utredning. Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om påtaglig risk för väsentligt fel som besiktningsförrättaren antecknat i riskanalysen finns eller inte. Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas särskilt. Fortsatt teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

09. Vad är besiktningsutlåtande?

Besiktningsutlåtandet innehåller all den samlade informationen från överlåtelsebesiktningen om den besiktigade fastighetens fysiska skick vid besiktningstillfället.

Uppgifter om fastigheten liksom åtgärdsförslag eller kostnadsberäkningar som lämnats under besiktningen men som inte antecknats i besiktningsutlåtandet ingår inte i överlåtelsebesiktningen och kan inte läggas till grund för ett ställningstagande eller förväntan om fastighetens fysiska skick och kan inte heller läggas till grund för åtgärdsprogram eller kostnadsuppskattning.

10. Instruktion för läsning av besiktningsutlåtandet

Efter det att beställaren fått besiktningsutlåtandet skall beställaren noga läsa besiktningsutlåtandet. Anser beställaren att det saknas någon uppgift eller påpekande i besiktningsutlåtandet som besiktningsförrättaren lämnat muntligen vid överlåtelsebesiktningen skall beställaren omgående sända besiktningsutlåtandet till besiktningsförrättaren för eventuell komplettering.

Vid läsning av besiktningsutlåtandet skall beställaren normalt räkna med att ju äldre en fastighet är desto större anledning finns det att tro att fel finns och att slitaget är större än i en nyare fastighet.

Sedan beställaren läst besiktningsutlåtandet skall beställaren därefter välja ett eller flera av här angivna fem alternativ:

- antingen att köpa den besiktigade fastigheten på de villkor som säljaren angivit
- eller att avstå från att köpa den besiktigade fastigheten
- eller att med utgångspunkt från informationen i besiktningsutlåtande inleda en diskussion med säljaren om pris och andra villkor för köp
- eller att be säljaren om en skriftlig garanti i köpekontraktet för att fel eller risk för fel som anges i besiktningsutlåtandet inte föreligger
- eller att be säljaren att få utföra en fördjupad undersökning genom en fortsatt teknisk utredning för att klarlägga omfattningen av antecknade fel eller för att förvissa sig om den påtagliga risk för väsentliga brister som anges i riskanalysen är infriad eller inte.

11. Har ni försäkring?

Råkoll online besiktning AB som utför avtalad överlåtelsebesiktning har tecknat konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning med Trygg Hansa.

12. Begränsningar i besiktningsförrättarens skadeståndsskyldighet

I det fall det i besiktningsutlåtandet lämnas otillräcklig eller felaktig information om den besiktigade fastigheten kan beställaren komma att lida skada genom att fastigheten avviker från vad som beställaren kan förvänta sig när beställaren läst besiktningsutlåtandet.

Beställarens skada kan innebära att en annars berättigad nedsättning av köpeskillingen blir lägre än vad som är motiverat eller så blir reparationskostnaderna högre än vad beställaren förväntat sig. Besiktningsförrättare är skyldig ersätta beställarens skada som besiktningsförrättaren orsakar genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. För detta ansvar gäller nedan angivna begränsningar.

Besiktningsförrättarens skadeståndsskyldighet uppgår till ett belopp motsvarande den nedsättning av köpeskillingen beställaren skulle ha fått om felet påtalats vid köptillfället. Den sammanlagda skadeståndsskyldigheten för ett och samma uppdrag är dock begränsad till ett belopp motsvarande 15 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades.

Ersättning för skada vars värde understiger ett belopp motsvarande 20 % av ett basbelopp ersätts inte. Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsförrättaren lämnat muntligen vid överlåtelsebesiktningen ersätts endast om beställaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt komplettering av besiktningsutlåtandet. Besiktningsförrättaren är inte ersättningsskyldig för annan skada än beställarens skada och inte heller för skavanker, slitageskador och andra obetydliga förhållanden om fastigheten som inte antecknats i besiktningsutlåtandet.

Utför besiktningsförrättaren fortsatt teknisk utredning anses överlåtelsebesiktningen och utredningen vad gäller ansvarsbegränsningen vara samma uppdrag. Krav mot besiktningsförrättaren skall anmälas (reklameras) till denne inom skälig tid efter det att skadan märkts eller bort märkas.

Reklamation får dock inte ske senare än två år efter uppdragets avslutande. Uppdraget är avslutat när besiktningsförrättaren begär betalning för besiktningen. Sker inte reklamation inom föreskriven tid är eventuell rätt till ersättning förlorad oavsett grunden för anspråket.

13. Förbud mot att överlåta besiktningsutlåtandet

Besiktningsförrättaren har upphovsrätt till besiktningsutlåtandet. Beställaren har rätt att nyttja besiktningsutlåtandet för avtalat ändamål. Varken besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätten till besiktningsutlåtandet får utan uttryckligt medgivande från besiktningsförrättaren av beställaren överlåtas på annan och får inte användas i annat syfte än vad som anges i uppdragsbekräftelsen och besiktningsutlåtandet. Sker överlåtelse utan medgivande kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsförrättaren.

14. Arkiverar ni besiktningsutlåtande?

Råkoll AB arkiverar alla besiktningsutlåtande eller kopieringsbar kopia under den tvååriga ansvarstiden.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig